Stema României
PRIMĂRIE > Serviciul Constatare și Control fiscal - Municipiul Onești
Activitățile Serviciului Constatare și Control fiscal
 • propune stabilirea de impozite si taxe locale, inclusiv taxe speciale, precum si alte venituri ale bugetului local de la persoanele juridice si fizice; 
 • intocmeste  trimestrial  contul de debite si incasari precum situatiile financiare aferente veniturilor bugetului local
 • elaboreazã sau dupã caz, analizeazã si avizeazã propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente
 • opereazã cu ajutorul programului informatic.. ITaxe , toate debitele provenite din impozitele si taxele locale, taxele speciale si alte venituri cuvenite bugetului local;
 • fundamenteazã si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor locale la termenul stabilit de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
 • efectueazã pe teren, potrivit legii, controale fiscale prin care se va verifica relitatea datelor din declaratiile de impunere precum si corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale de cãtre contribuabili, persoane fizice si juridice in temeiul Codului de procedura fiscala; 
 • urmare a activitãtiilor de control fiscal se vor dispune urmatoarele mãsuri: 
  • stabilirea în sarcina contribuabililor a diferentelor de impozit si calcularea majorãrilor de întarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor nedatorate;  - constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor si penalitãtilor prevãzute de legile fiscale; 
  • se intocmesc Rapoartele de inspectie fiscala si pe baza acestora se emit  Deciziile de impunere
 • analizeazã cererile temeinic justificate a contribuabililor debitori, persoane fizice si face propuneri în legaturã cu: 
  • amânãri si esalonãri la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare;
  • scutiri si reduceri de impozite si taxe în conditiile legii;
  • amânãri, esalonãri, scutiri sau reduceri de majorãri de întarziere;
 • analizeazã si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor, reclamatiilor si cererilor persoanelor juridice privind acordarea de amânãri, esalonãri, scutiri sau reduceri la plata impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt în competenta de solutionare a altor compartimente;
 • întocmeste periodic informãri si rapoarte cu privire la stadiul impunerilor efectuate si a rezultatelor verificãrilor cu ocazia controalelor fiscale; 
 • stabileste în cursul anului debitele noi apãrute, întocmeste borderoul de scãderi si opereazã pe calculator acestea; 
 • stabilirea diferentelor obligaţiilor de plată si a accesoriilor aferente acestora.
 • analizeaza informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
 • sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.
 • verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate, stabilind diferenţele nedeclarate de către contribuabil 
 • păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor persoane juridice;
 • aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă;
 • urmăreşte operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale;
 • întocmeşte referate de restituire/compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către contribuabili;
 • discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;
 • solicitarea de informaţii de la terţi ;
 • stabilirea corecta a bazei de impunere, a  diferentelor datorate in plus sau in minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi / sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale;
 • stabilirea de diferente de obligaţii fiscale de plata, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;
 • efectuează verificări tematice, periodice, pentru acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane juridice , soluţionează cererile acestora întocmind rapoarte de specialitate pentru dezbatere si aprobare în Consiliul Local
 • respectarea programului şi orelor de lucru fixate de instituţie.
 • cunoaşte şi respecta circuitul documentelor
 • se vor executa şi alte dispoziţii legate de activitatea specifică, dispuse de ordonatorul de credite
<TOP>
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe