Stema României
PRIMĂRIE > Serviciul Tehnologia Informației și Comunicțiilor (IT&C)
     IT&C - Tehnologia Informației și Comunicațiilor
    Activitatea Informatică  desfăşurată în cadrul Primăriei Municipiului Oneşti este rezultatul aplicării Hotărârii 1007/2001 - Strategia Guvernului României privind informatizarea administraţiei publice şi Legii nr. 161/2003 – Titlul II - Transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice, la nivelul Municipiului Oneşti, cumulativ cu restul legislaţiei specifice domeniului informatic pentru Administraţia publică locală.

    Misiunea  Serviciului IT&C constă în realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul activităților Primăriei Municipiului Oneşti, interconectat cu Sistemul Electronic Naţional, urmărind principiile e-guvernare şi e-administraţie (guvernare şi administraţie electronică) referitoare la asigurarea serviciilor publice şi accesul la informaţii prin mijloace electronice concomitent cu procedurile tradiţionale.

    Atribuţii şi Responsabilităţi principale:
a) Elaborează Strategia de informatizare a administraţiei publice locale a Municipiului Oneşti şi asigură implementarea acesteia în vederea intercorelării cu sistemele informatice naţionale, în contextul dezvoltării Societăţii informaţionale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României privind informatizarea administraţiei publice şi a Legii nr. 161/2003 privind transparenţa decizională;
b) Stabileşte strategia de informatizare a administraţiei publice locale pe termen scurt, mediu şi lung, pe domenii de activitate şi direcţii de acţiune;
c) Asigură realizarea, dezvoltarea şi modernizarea Sistemului Informatic Integrat propriu Primăriei Municipiului Oneşti, interconectat cu Sistemului Electronic Naţional, urmărind principiile e-guvernare şi e-administraţie referitoare la asigurarea serviciilor publice şi accesul la informaţii prin mijloace electronice în completarea şi concomitent cu procedurile administrative tradiţionale;
d) Administrează şi gestionează din punct de vedere tehnic resursele implicate în realizarea obiectivelor propuse în conformitate cu legislația în vigoare.

     Obiective generale
1. Implementare/Administrare/Exploatare Sistem Informatic Integrat în conformitate cu Strategia informatică;
2. Asigurare Securitate Sistem Informatic;
3. Analiză & Programare aplicații și programe informatice;
4. Administrare Portal WEB al Primăriei (Pagina de Internet)
5. Furnizare servicii de INTERNET & Comunicaţi
6. Asistenţă și consultanță permanentăpentru utilizatorii sistemului informatic.
Sistemul Informatic Integrat pentru Managementul activităților Primăriei Municipiului Onești
     Primăria - Sistem de management:
    Din perspectiva teoriei generale a managementului, ca sistem în ansamblul său, întreaga organizare a activității din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti poate fi analizată ca interacţiune a patru importante sisteme:
 
 
1. Sistemul decizional: ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate, structurate corespunzător sistemului de obiective şi configuraţiei ierarhiei manageriale (profund caracter managerial);

2. Sistemul metodologico-managerial (metode şi tehnici manageriale): ansamblul de sisteme (metode complexe), metode şi tehnici utilizate în conceperea şi exercitarea funcţiilor şi relaţiilor manageriale;

3. Sistemul informaţional: Ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor care duce la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate;

4. Sistemul organizatoric: ansamblul elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor fundamentale, obiectivelor derivate de gradul I, obiectivelor derivate de gradul II, obiectivelor specifice şi obiectivelor individuale, în cadrul organizării de ansamblu ce se referă în special la organizarea PROCESUALĂ şi organizarea STRUCTURALĂ a Primăriei Municipiului Oneşti.

Arhitectura SIIM
al Primăriei Municipiului Onești
Arhitectura
    Încă din faza de proiectare a arhitecturii de ansamblu a Sistemului Informatic Integrat al Primăriei Municipiului Oneşti s-a cerut să se asigure condiţiile de securizare la nivel general, urmărind separarea de toţi utilizatorii externi, blocarea accesului acestora la resurse, date şi informaţii. Concomitent, se cere asigurarea condiţiilor tehnice necesare utilizării corecte pentru acei utilizatori externi cărora li s-au acordat drepturile speciale de acces în sistem. 

     Soluţia adoptată a fost utilizarea unei structuri standard, cu zonă de separare, zona DMZ (demilitarizată), între Intranet-ul local, propriu utilizatorilor din interior şi Internet, zona de unde vin utilizatorii externi, cu toate problemele de securitate informatică ridicate de aceştia.

     În figura alăturată este schiţată structura aleasă, cu precizarea că nu există variantă care să asigure securizare 100% şi că Politica de securitate este obligatorie pentru orice sistem informatic.

Securitate 
al Primăriei Municipiului Onești, niveluri și responsabilități
   Creşterea gradului de securizare informatică, din păcate, se face cu investiţii importante în echipamente tehnice, aplicaţii de securizare, pregătire specialişti în securitate informatică. De regulă se urmăreşte un compromis între gradul de securizare şi necesarul de securitate pentru anumite categorii de date şi informaţii în condiţiile în care peste 80% din incidentele informatice, s-a dovedit că provin, totuşi din interiorul organizaţie.

     În baza acestor considerente, cu o bună politică de securitate, obligatoriu a fi respectată de toţi utilizatorii sistemului şi cu un minim de investiţii alocate încă din faza de proiectare a sistemului informatic, se poate asigura un grad acceptabil de securitate informatică.

     Pentru o mai bună separare a responsabilităţilor privind securitatea informatică a Primăriei Municipiului Oneşti , Sistemul informatic a fost organizat ierarhic, pe trei niveluri de importanţă şi responsabilitate: nivel SISTEM,  nivel APLICAŢII  şi  nivel UTILIZATORI, ca în figură.
<TOP>
Steag Municipiul Onesti RoFlag Biblioteca Biblioteca Spital Biblioteca

HCL Anii anteriori

Minute și PV Ședințe